Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

Second Opinion matters

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Welcome
 
Previous :: Next  
Author Message
Morgana Post number 23953 Posted: 5th November 2017     Subject: Second Opinion matters
View user's profile
Hi folks,

In the light of many accusations recently and the way we inform each other - or not - I was reminded of the Silver Circle initiative "Second Opinion"
Originally compiled by Merlin for those encountering mainly Wicca groups at the time, the information really applies to ALL groups - even the local bird spotters club.
For those who don't know it - or read it many years ago and have forgotten it, here it is, with links. For the English version scroll down - NB this is not the same as the Dutch version...

Stay safe, and above all, be discerning,
Bright Blessings,
Morgana

Second Opinion

Wicca groepen beoordelen

We krijgen regelmatig vragen over andere groepen, vragen om doorverwijzing naar andere groepen enzovoort. Er zijn een aantal goede wiccagroepen waar we graag naar zullen doorverwijzen. We vinden het belangrijk dat de zoeker voldoende mogelijkheden krijgt om zich gedegen te informeren, en die mogelijkheden leggen we hieronder graag nader uit.

Heksencafé’s
Zelf een groep beoordelen
Persoonlijke advies vragen

1. Heksencafé’s

Heksencafé’s zijn opgezet als sociaal ontmoetingspunt, waar met name nieuwelingen van harte welkom zijn om kennis te maken en zich te oriënteren binnen het brede veld van paganistische / heidense stromingen. Meer over de regels van heksencafé’s kun je lezen op Merlin’s Archive. De heksencafé’s die wij aanbevelen staan vermeld in het tijdschrift Wiccan Rede. Bij die aanbevolen heksencafé’s kun je erop vertrouwen dat de leiding op de hoogte is van het wie-wat-waar op het gebied van wicca en hekserij, en jou goed advies zal kunnen geven of naar een vertrouwd adres kan doorverwijzen. Verder zul je daar meestal wel meer mensen met eigen ervaringen op dit gebied aantreffen, zodat je direct ook feedback kunt krijgen.
Het concept van een heksencafé is een eigen leven gaan leiden en iedereen kan zoiets opzetten. Als een bepaald heksencafé niet in onze lijst staat betekent het niet dat het slecht is of dat de leiding van niks weet, het betekent gewoon dat wij daar geen zicht op hebben en het niet specifiek aanbevelen.

2. Zelf een groep beoordelen

Het is mogelijk om een redelijk goede inschatting van een groep te maken aan de hand van een aantal criteria. Honderd procent zekerheid krijg je er niet mee, maar de echt slechte groepen haal je er op deze manier meestal wel tussen uit.

Groepen checklist

Gaat het om reguliere wicca? Reguliere wicca zijn groepen van wie de Hogepriesteres en Hogepriester hun lijn van inwijdingen terug kunnen leiden tot Gerald Gardner. Dat zijn dus Gardnerians en Alexandrians. Dat soort informatie zul je kunnen vinden op een web pagina over henzelf, of ze zullen je dat persoonlijk kunnen vertellen. Over Silver Circle vind je die informatie bijvoorbeeld hier. Let op dat wie ze exact heeft ingewijd, geen publieke informatie is die je zomaar krijgt. Dat zou je ook niks zeggen. Maar zodra ze claimen dat ze officiëel Gardnerian of Alexandrian zijn, kun je dat bij anderen (o.a. bij ons) laten verifiëren. Groepen en personen die hier moeilijk of geheimzinnig over doen, zul je in de reguliere tradities niet aantreffen.
Welke traditie is het? Een reguliere coven zal aangeven welke traditie ze volgen, volgens welke traditie ze zijn ingewijd, en of ze inmiddels daarvan zodanig afwijken dat ze de facto een nieuwe traditie zijn begonnen.
Niet regulier? Dat kan uiteraard, er zijn allerlei groepen die zijn begonnen aan de hand van boeken en min of meer het pad van de wicca volgen. Dat een groep geen reguliere traditie is betekent zeker niet dat ze slecht zijn. Maar als de leiders niet zijn ingewijd, zullen ze ook niet het materiaal en de ervaringen hebben die binnen de inwijdingstraditie beschikbaar zijn. Het is goed als een groep helderheid verschaft over dit aspect en b.v. in de keus van een naam niet de indruk wekt wicca te zijn als die claim kant noch wal raakt, of anderszins misleidende terminologie gebruikt.
Wat kost inwijding en lidmaatschap van een coven? Een reguliere groep zal voor de feitelijke inwijding, de voorbereiding op de inwijding en het lidmaatschap van een coven geengeld, contributie of lidmaatschapsgeld vragen. Wel is het gebruikelijk dat covenleden naar draagkracht, en meestal in natura, bijdragen in de kosten van kaarsen, wierook, wijn enzovoort.
Wat kost een cursus of workshop? Een vooropleiding of cursus die vrijblijvend is en geen van beide partijen tot inwijding verplicht, en waar min of meer iedereen aan mee kan doen, hoeft niet gratis te zijn en kan dus wel degelijk geld kosten. Hoeveel dat is, hangt uiteraard af van het gebodene. Natuurlijk ga je niet meer betalen dan je zelf redelijk vindt, en je kunt prima vergelijkingen maken met andere activiteiten die geld kosten zoals verenigingen, lezingen, workshops en weekeinden die je al gevolgd hebt. Prijsvergelijkingen neerzetten is altijd hachelijk maar ik zet hier toch een voorbeeld neer. Ik vind voor een weekeind van vrijdagavond t/m zondagmiddag (6 dagdelen) met gerenommeerde sprekers op basis van volpension 150-200 euro een redelijke prijs. Een luxe locatie kan wat meer kosten. Voor een losse workshop van een dagdeel (2 feitelijke les-klok-uren) vind ik 15-20 euro een normaal bedrag. Dit zijn prijzen die ik zelf betaal en bereken voor b.v. djembé workshops en weekeinden, wicca-weekeinden met mensen als Janet Farrar & Gavin Bone, Phyllis Curott, enzovoort (prijzen 2004/2005).
Klikt het? Tja, een volledig individueel criterium! Kun je overweg met de leiders van een groep? Voel je je prettig daar, is het vertrouwd, laten ze je in je waarde, heb je het gevoel dat ze jou iets te vertellen hebben, dat je daar iets kunt leren? Dagen ze je uit, inspireren ze jou en sporen ze je aan, of schrikken ze je af, maken ze je zenuwachtig en gespannen en nerveus? Geven ze je het gevoel dat je zelf controle hebt over je eigen ontwikkeling, of kom je terecht in een draaikolk waar je jezelf in verliest? Hier kom je alleen achter als je onbevangen naar jezelf durft te kijken.

3. Persoonlijke advies vragen

Als je overweegt om je bij een bepaalde groep aan te sluiten en je komt er zelf niet uit met de bovenstaande checklist, dan kun je daarover bij ons persoonlijk advies vragen. Wij hanteren dezelfde checklist die hierboven staat, maar hebben uiteraard meer informatie dan de meeste zoekers, waaronder ook niet-publieke informatie van de afgelopen 25 jaar die wij laten meewegen.
Wij zullen advies geven over de vraag of deze groep bona fide is, een reguliere wicca groep dus, of dat deze groep onbekend is, en een enkele keer raden we op basis van ervaringen van onszelf en anderen, bepaalde groepen ook gewoon af.

Als je een persoonlijk advies wilt, kun je ons een emailtje sturen waarin je de groep vermeldt waar je advies over wilt hebben, en uitlegt welke informatie je tot nu toe hebt gevonden en waar, en welke twijfels je hebt, en waarom je denkt ons advies nodig te hebben, en als belangrijkste: wat je precies zoekt. Een korte motivatie dus. Want het maakt voor ons advies best uit of iemand beslist bij een reguliere groep wil, of dat iemand eigenlijk op zoek is naar vrijblijvend jaarfeesten meevieren. Wees je er overigens van bewust dat een bona fide groep niet hetzelfde is als een groep waar jij je in thuisvoelt – of je je ergens thuis voelt moet je zelf gaan beoordelen.

Blessed be!
Merlin

The Second Opinion Page is an initiative of Merlin Sythove

http://silvercircle.org/second-opinion/

Second Opinion: An Initiative
http://silvercircle.org... -initiative/

Why have a second opinion page at all?

With the current amount of witchcraft and make believe wicca sites and groups in many countries, it is important that we offer prospective seekers a way to find out if their chosen group is really part of the initiatory tradition or not. Setting up a Second Opinion page is a simple and effective way to do this.

1. Empower seekers to evaluate prospective groups

First and foremost, the Second Opinion page gives simple and clear instructions and common sense advice on how to evaluate a prospective group for yourself. This empowers the seeker and will help them in selecting the correct group for them.

2. Be a contact point for private evaluation

If the prospective seeker is looking for more information, there is an email address they can contact. This should of course be a person who is well known in the community of wiccan initiates, someone who has a good knowledge of who is who. They should be able to confirm or deny if the claims of High Priestess Y, for example of being a member of the Gardnerian tradition, are true or not.

3. Psychological impact

The existence of, and web address of, this Second Opinion page should be advertised widely on many web sites and forums. For two reasons. Firstly, in order to simply advertise the service. And secondly and far more important, to advertise as widely as possible to all existing groups, that their prospective candidates could be making use of this service to verify that people are who and what they claim to be.

4. Verification is OK

It is important to cultivate the idea that it is OK to verify that your teacher is indeed the person he says he is. It is OK to verify that your group’s High Priestess and High Priest are indeed initiates of the tradition they claim to be. Of course you would not give out the full lineage, which would not mean much to the querent anyway. But confirmation of the lineage per se, yes, there is nothing wrong with confirming or denying the (public) claims made by someone else.

5. Practical results

I have found that very few people actually write in with questions for confirmation – maybe a handful per year. The impact of our Second Opinion page however goes a lot further than this would lead you to believe. The general knowledge that seekers can, and do, check up on all sorts of false claims, has its impact. Without much effort on your part, such a Second Opinion page will start to clean up the scene in general, simply by advertising that this service exists.

6. Second opinion page example

Feel free to use the example page, as is, or edit it, and use it on your website.
An example of a Second opinion page

Blessed be!
Merlin

The Second Opinion Page is an initiative of Merlin Sythove

Last edited by Morgana on 5th November 2017; edited 1 time in total
Morgana Post number 23954 Posted: 5th November 2017     Subject: Second Opinion: Example page - English
View user's profile
Second Opinion: Example page - English

Evaluating Wiccan groups

We receive questions about other groups quite regularly, and requests for referrals to other groups etc. There are some good Wiccan groups that we will be happy to refer you to.
We find it important that the prospective seeker gets enough options to become well informed, and we gladly explain those options below.

Pub moots
Evaluating a group yourself
Requests for personal advice

1. Pub moots

Pub moots are social meeting points where newcomers and old hands are equally welcome to meet each other, and to orient themselves within the large field of pagan and heathen groups. The pub moots that we recommend you can see listed here (fill in link). Pub moots that we list are led by knowledgeable people who are able to give you good advice and refer you to trustworthy groups.
If a particular pub moot is not listed, this does not mean that it is bad or that the organisers don’t know what they’re doing – it only means that we don’t know much about them yet.

2. Evaluating a group yourself

It is not too difficult to make a reasonably good estimate of a group based on a few criteria. You won’t get 100% certainty but the really bad groups will stand out quite easily using these rules of thumb.

Group checklist

Are they regular wicca? Regular wicca are groups whose High Priestess and High Priest can trace their lineage back to Gerald Gardner. These are Gardnerians and Alexandrians. This type of information you will be able to find on a web page about themselves, or they will be able to tell you this personally. About Silver Circle you will find that type of information here. Please note that you will not get information about who exactly initiated them. That would not mean anything to you anyway. But as soon as people claim to be Gardnerian or Alexandrian, you can get that claim to be verified by us or others. In regular wicca you won’t find groups or people who are all mysterious or cloak and dagger about this.
Which tradition is it? A regular coven will indicate which tradition thaccording to, acoording to which tradition they were initiated, and if they by now have moved away from that tradition so that they should be considered a new tradtion.
Not regular? That is possible – there are many groups which have started from books and that follow roughly a wiccan path. That a group is not part of the regular wiccan traditions, does not mean that they are bad. But if the leaders were not initiated, then they will not have the experience, nor the material, which is available in the initiatory traditions. It is good if a group provides clarity about this, and refrain from using names or terminology that gives the impression that they are part of regular wiccan traditions.
What is the price of initiation and membership of a coven? A regular wiccan group will not charge you for the actual initiation, nor for the preparations or for coven membership. However it is quite normal that coven members contribute to coven expenses, candles, incense, wine, in-house workshops and so on.
How much does a course or workshop cost? A course or workshop which is open to everyone and is not explicitely part of the coven training leading up to initiation, does not need to be free and can indeed cost a normal amount. How much that is, depends on what is being offered. Of course you won’t pay more than what you yourself consider reasonable. You can easily compare course prices with what other activities would cost, such as sport clubs or creative or spiritual workshops.
Do you get along? Hmm, yes a purely individual criterium! Do you get along with the leaders of a group? Do they make you feel relaxed, at home, do they give you room to be yourself, do you get the impression that they have something worth while to offer, that you can learn something there? Do they challenge you, inspire you, make you enthusiastic? Or do they scare you, make you feel tense or nervous or inadequate? Do they give you the feeling that you are the master of your own destiny, or do you get swept away in a whirlpool where you lose yourself? You will only find out if you allow yourself to take an honest look at yourself.

3. Asking for personal advice

If you are considering joining a particular group and you cannot figure out this group with the rules of thumb above, or if it is really important to you that you join the regular initiatory wicca, then you can ask for personal advice. We use the same checklist above, but of course we have far more information than most seekers and can easily verify claims just by sending a few emails.
We will give advice about whether a particular group is bona fide, i.e. regular initiatory wicca, or whether they are unknown. In some extreme cases we will advice you against joining a particular group, based on experiences that we or others have had with that group.

If you want personal advice, you can send us an email (address here) and explain which group you are considering joining, and what your questions are. Please remember that even if a group is regular initiatory wicca, this does not necessarily mean that you will feel at home with them – this is something that you will have to find out for yourself

Blessed be!
Your name

The Second Opinion Page is an initiative of Merlin Sythove
http://silvercircle.org ... xample-page/
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Welcome
Show YouTube films

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group