Pagan Federation International Pagan Federation International Forum Index Wiccan Rede Magazine

De Lenterebellie van Extinction Rebellion

New topic   Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
 
Previous :: Next  
Author Message
Morgana Post number 26173 Posted: 3rd March 2020     Subject: De Lenterebellie van Extinction Rebellion
View user's profile
In diepe dankbaarheid deel uit te maken van de grote transformatie waar onze geliefde planeet doorheen gaat, plaats ik dezeEen uitnodiging voor ieder die deze roept hoort, en erdoor geraakt wordt, om er gehoor aan te geven door zich aan te sluiten als hoeders van de Sacred Space, met daarin Heilig Vuur dat vanaf 13 April (tweede Paasdag) t/m 19 April zal branden in Den Haag, tijdens de Lenterebellie van Extinction Rebellion.

Een uitnodiging voor vuurmannen, vuurvrouwen, sacred space hoeders, ceremonieleiders, biddende, drummende en zingende harten, grootouders, Aarde mannen en vrouwen, lichtwerkers, waterbeschermers, kinderen van de Aarde.
Deze week verwachten we 1000 tot 1500 rebellen in Den Haag, waar de derde Internationale Rebellieweek zal beginnen, en van daaruit over de rest van de planeet zal verspreiden, als een liefdevolle, creatieve, vreedzame golf van opstand voor het leven.
Extinction Rebellion is bij velen van jullie al bekend door de burgerlijk ongehoorzaamheid acties.
Acties die in volle kracht en creativiteit door de pogingen van corporate media heen breken, die vergeefs trachten de jonge mensen die opstaan en zich uitspreken voor hun toekomst en die van de komende generaties de mond te snoeren.

Maar Extinction Rebellion is meer dan een volgende ‘klimaatbeweging’, het is meer dan een snel groeiende gemeenschap activisten, die barricades oprichten en zich eraan vast lijken met ‘superglue’.
XR is geworteld in het besef dat er geen opstand is zonder diepe verbinding met de grond waar je op staat, dat er geen kracht in de acties zijn als dezen niet gedragen worden in de levende verbinding met jezelf, elkaar en de Aarde. De gemeenschap bestaat uit rebellen die de frontlinie opzoeken, en zich daar verankeren, maar óók uit minstens net zoveel rebellen, die hen ondersteunen, zorgen dit ze comfortabel zijn, ze opvangen als ze uit arrestaties weer vrij komen, juridische ondersteuning geven, voor hen, en elkaar, koken, bidden en veilige plekken opent waar mensen die het nodig hebben kunnen regenereren.

Dit diepere gezicht van XR is in onze Lage Landen nog niet zo zichtbaar, en heeft ook wat meer tijd nodig om wortels te groeien, begrepen te worden en zich te laten zien, en daarbij kunnen we jullie support meer dan een beetje gebruikten!!

Veel rebellen zijn geboren en opgegroeid in een wereld die het bestaan van Heilig ontkent, en hoewel ze wel inzien dat we zo niet verder kúnnen en hun toekomst zich vult met dreiging van ongekende schaal, hebben zij nog niet de taal en het besef dat juist dáár, ín de verbondenheid van allen met alles en alles, zich de wegen openen naar een leefbare toekomst.

Het besef daagt, en de behoefte aan Elders, ondersteuning, voorbeeld en nazorg is groot…. GROOT!

Als Spirit het wil zal er tijdens de lenterebellie in Den Haag een legaal kamp opgezet worden, van waaruit de acties (legale demonstraties, burgerlijk ongehoorzaamheid acties, evenementen, workshops, speakers, dans, drum, samen zingen, noem maar op) zullen gaan en weer terugkomen, opgeslagen worden.

En daar, bínnen het legale actiekamp, zal 24/7 een Sacred Fire branden.

Uit de grond van mijn hart, vanuit de kern van het vuur dat brandt in datzelfde hart, vraag ik jullie om ons te komen helpen, vraag ik de Elders en ontwakende inheemse Laaglanders om hun plek rond het Heilig vuur in te komen nemen, en onze jeugd te supporten om uit de op de afgrond af denderend trein van ‘business as usual’ te stappen en koers te zetten naar een toekomst waarin ook de witte broeder/zuster weer in harmonie met de Aarde zal leven en diens plaats in de cirkel van volkeren die nooit hun relatie met haar en met Schepper verbroken hebben weer innemen.

Ik ben mij ervan bewust dat velen van jullie de mening zijn toegedaan dat activisme niet het pad is dat wij lopen, maar wanneer het gaat op de Aarde beginnen de grenzen tussen de wegen die naar Huis leiden te vervagen, en komt de gedeelde realiteit open, waarin wij elkaar kunnen voeden en hoeden, en ondersteunen om schouder aan schouder te kunnen blijven staan.

Vandaar dat ik het aandurf jullie bij elkaar te roepen rond het heilig Vuur dat zal branden in de ‘Stad van Vrede en Recht’ op in de diepste lagen plaats te maken voor Vrede en Rechtvaardigheid in de ware betekenis van het Woord.

Laten wij ons Heilig vuur ontsteken en de jonge generatie die opstaat ondersteunen.

Wij staan in Liefde voor en van het Leven. Wij staan in rouw voor de talloze levensvormen die momenteel uitsterven en de ineenstortende wereld die suïcidaal bleek te zijn.
Wij staan voor rechtvaardigheid voor álle mensen.
Weet je welkom om aan te sluiten en met ons te staan!
Wie mij kennen weet dat ik uren door zou kunnen schrijven, maar dat ga ik nu niet doen.
Wanneer je de roep voelt en je aan wilt sluiten, stuur dan een e-mail naar irene::at::de-grenswaker.nl

Wanneer je je wilt aansluiten bij de hoeders van het vuur en de organisatie rond het vuur stuur dan ook een mail naar ron.lazaroms::at::gmail.com met daarin aangegeven of je vuurhoeder wilt zijn of ook de organisatie rond het vuur wilt dragen.

Laten we samen een cirkel binnen het kamp co-creëren, een cirkel van waaruit wij, samen met onze voorouders, onze jeugd ondersteunen om in hun kracht te gaan staan en zich uit te spreken. De Aarde roept ons om naar buiten te treden en samen onze plaats in te nemen!

Wanneer je de roep voelt is het raadzaam om ook de site van XR te bezoeken, en informatieavonden of actietrainingen. Zo kan je kennis maken met de energie van XR. Wat dat betreft is het een explosief snel groeiende, reflectieve en lerende gemeenschap waar je je eigenlijk alleen maar in den lijve mee kunt verbinden. De manier van organiseren en bewegen in consent sluit bijna naadloos aan op hoe inheemse volken dat al eeuwen doen, ook al zijn we duidelijk ‘kinderen in de leer’, met vallende steken en leermomenten die er soms diep inhakken. Ook hier zou levende input van mensen die al zo lang en zo diep hun relatie met de Aarde en hun/onze voorouders herstellen zo gewaardeerd zijn.

Dit lijkt een lange tekst, maar om hem te lezen heb je nog geen drie minuten nodig. Ik hoop jullie warm gemaakt te hebben, en maak een diepe buiging voor jullie,
In dankbaarheid en vertrouwen
Irene Hadjidakis – van Schagen,
Bottenvrouw
Verspreidt deze oproep svp

ENGLISH

In deep gratitude to be part of the great transformation that our beloved planet is going through, I place this
CALL TO ACTION

An invitation for everyone who hears this call, and is touched by it, to respond by joining as guardians of the Sacred Space, containing Sacred Fire which will burn in The Hague from 13 April (Easter Monday) to 19 April, during the Spring Rebellion of Extinction Rebellion.
An invitation to firemen, firewomen, sacred space guardians, ceremony leaders, praying, drumming and singing hearts, Elders, Earth men and women, lightworkers, water protectors, children of the Earth.

This week we expect 1000 to 1500 rebels in The Hague, where the third International Rebellion Week will begin, and from there spread across the rest of the planet, as a loving, creative, peaceful wave of rebellion for life.
Extinction Rebellion is already known to many of you through civil disobedience actions. Actions that break in full force and creativity through the efforts of corporate media that are trying in vain to silence the young people who stand up and speak out for their future and that of future generations.

But Extinction Rebellion is more than just another 'climate movement', it is more than a rapidly growing community of activists, erecting barricades and seemingly clinging to them with 'superglue'.

XR is rooted in the realization that there is no rebellion without a deep connection to the ground you stand on, that there is no power in the actions if these are not carried in the living connection with yourself, each other and the Earth. The community consists of rebels who seek the front line, and anchor themselves there, but also of at least as many rebels, who support them, make sure they are comfortable, welcome them when they are released from arrest, give legal support, for them, and each other, cook, pray, and open safe places where people who need it can regenerate.
This deeper face of XR is not yet so visible in our Low Lands, and it also needs a little more time to grow roots, be understood and show itself, and we can use your support more than a little!

Many rebels were born and grew up in a world that denies the existence of Holiness, and although they recognize that we can't go on like this, and their future fills with threats of unprecedented scale, they don't yet have the language and the awareness that it is there, in the connectedness of all with everything and everything, that the paths to a life sustaining future are opening up.
The awareness dawns, and the need for Elders, support, example and aftercare is great... HUGE!

If Spirit wants it, a legal camp will be set up during the spring rebellion in The Hague, from where the actions (legal demonstrations, civil disobedience actions, events, workshops, speakers, dance, drums, singing together, you name it) will go and come back.

And there, within the legal action camp, a Sacred Fire will burn 24/7.
From the bottom of my heart, from the core of the fire burning in that same heart, I ask you to come and help us, I ask the Elders and awakening indigenous Lowlanders to come and take their place around the Sacred Fire, and support our youth to step out of the train of 'business as usual' that is heading full speed towards the abyss, and set course for a future in which the white brother/sister will live in harmony with the Earth again and regain his place in the circle of peoples who never broke their relationship with Her and with Creator.

I am aware that many of you are of the opinion that activism is not the path we walk, but when it comes to the Earth, the boundaries between the paths that lead home begin to blur, and the shared reality opens up, where we can feed and herd each other, and support each other to stand shoulder to shoulder.
Therefore, I dare to call you together around the Sacred Fire that will burn in the 'City of Peace and Justice' to make room in its deepest layers for Peace and Justice in the true sense of the Word.

Let us light our Sacred Fire and support the young generation that rises.
We stand in Love for and of Life
We are in mourning for the countless life forms that are currently dying out and the collapsing world that turned out to be suicidal.
We stand for justice for all people.
You are welcome to join us and stand with us!
Those who know me know that I could write for hours, but I'm not going to do that now.

When you feel the call and want to join, send an e-mail to irene::at::de-grenswaker.nl .
When you want to join the guardians of the fire and the organization around the fire send an email to ron.lazaroms::at::gmail.com with an indication if you want to be a guardian of the fire or if you also want to carry the organization around the fire.
Let's co-create a circle within the camp, a circle from which we, together with our ancestors, support our youth to stand in their strength and speak out. The Earth is calling us to come out and take our place together!

When you feel the call it is advisable to also visit the site of XR, and information evenings or action trainings. This way you can get acquainted with the energy of XR. In that respect, it is an explosively fast growing, reflective and learning community to which you can only really connect in person. The way of organizing and moving in consent fits in almost seamlessly with how indigenous peoples have been doing it for centuries, even though we are clearly 'children in apprenticeship', with falling stitches and learning moments that sometimes take a deep breath. Here, too, living input from people who have restored their relationship with the Earth and their/our ancestors for so long and so deeply would be so much appreciated.

This seems like a long text, but to read it you need less than three minutes.
I hope to have warmed you up, and make a deep bow to you,
In gratitude and trust,
Irene Hadjidakis - from Schagen, Boneswoman

Spread the call please
Show:   
New topic    Reply to topic Pagan Federation International Forum Index => Events
Show YouTube films :: Event :: Begin 13-04-2020 :: End 19-04-2020

All times are GMT + 1 hour
Overviews
  New posts :: Recent posts :: 24 hour digest :: Search

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Admin

phpBB 2.0.23 © 2001-2008 phpBB group